Απολογισμός δράσεων - Οικονομικά στοιχεία
Τo Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δημοσιοποιεί τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό δράσεων κάθε έτους

Συστηματική εργασία - διαφανής διαχείριση

Ποια η αναγκαιότητα ενός Εθνικού Κέντρου Βιβλίου; Το ερώτημα, παρότι έχει από καιρό απαντηθεί σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα ακούγεται ακόμη συχνά-πυκνά από διάφορες πλευρές. Δημοσιεύοντας τον αναλυτικό απολογισμό δράσης καθώς και τον οικονομικό απολογισμό, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δεν επιδιώκει να προβεί σε αιτιάσεις. Θέλει απλώς να καταδείξει ότι η αγάπη για το βιβλίο, η προώθηση της ανάγνωσης σε όλη τη χώρα, και ιδίως στα σχολεία και τις νεαρές ηλικίες, η ανάδειξη του πνευματικού κάματου του κόσμου των γραμμάτων που δεν έχει σήμερα τη θέση που του αξίζει, η δημιουργία βάσεων δεδομένων και στατιστικών μελετών που παραμένουν ανύπαρκτες, η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον χώρο του βιβλίου που σήμερα είναι καταιγιστικές, η κατάρτιση επαγγελματικών στελεχών για τις επαγγελματικές επιχειρήσεις, η διδασκαλία γραφής ειδικών κατηγοριών κειμένων, η ανάδειξη των σχέσεων της τέχνης της γραφής με άλλες τέχνες, και βεβαίως, η προσπάθεια ανάδειξης του ελληνικού βιβλίου στον διεθνή στίβο, δεν είναι δραστηριότητες που υλοποιούνται με ευχολόγια και αφορισμούς. Προϋποθέτουν μακρόχρονη προσπάθεια, συστηματικές πρωτοβουλίες, επιμονή και πίστη στις δυνατότητες του ελληνικού βιβλίου καθώς και νέες ιδέες που θα μπορούν να είναι γρήγορα εφαρμόσιμες.

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου δεν μπορεί ούτε και πρέπει να υποκαταστήσει εκδότες και συνδικαλιστικούς φορείς των επαγγελματιών στις προσπάθειές τους που, σημειωτέον, εκτός από πολιτιστικές είναι και επιχειρηματικές, κινούμενοι σε ένα περιβάλλον που έχει ήδη αναδειχθεί σε καίρια πολιτιστική βιομηχανία παγκόσμιας κλίμακας. Καθήκον του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου είναι να βελτιώνει συνεχώς τις υποδομές, να δημιουργεί –συχνά απολύτως αθόρυβα- τις προϋποθέσεις και το κλίμα μιας δημιουργικής προσπάθειας, συνολικότερης και σχετικής με όλους τους παράγοντες του βιβλίου. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με σταθερά στρατηγικά βήματα και χωρίς υπερβολικό κόστος. Στο χέρι και των άλλων εταίρων του βιβλίου είναι, όχι μόνο να αξιοποιήσουν τις όποιες πρωτοβουλίες του ΕΚΕΒΙ αλλά και να το τροφοδοτήσουν με παρατηρήσεις, κριτικές, όσο και ιδέες. Όλα τα στοιχεία θα βρίσκονται εδώ, στον ηλεκτρονικό του κόμβο.

Όπως ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2004 από τη νέα διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, κάθε χρόνο θα δημοσιοποιείται ο αντίστοιχος απολογισμός δράσεων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική διαφάνεια και, κατά συνέπεια, την αξιοπιστία και την ομαλή λειτουργία του φορέα.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται μετά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών όσο και την έγκριση των οικονομικών στοιχείων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την ανάλυση των δαπανών. Η δημοσιοποίηση αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της τωρινής διοίκησης και θα πραγματοποιείται κατ’ έτος, στο πλαίσιο της διακηρυγμένης πολιτικής διαφάνειας που αυτή πρεσβεύει. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το κόστος κάθε δραστηριότητας του ΕΚΕΒΙ ξεχωριστά και να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα για τον τρόπο αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, τη δράση, τους σχεδιασμούς, τις δυνατότητες και σαφώς τις προτεραιότητές του.